Home

octrooibureau zoeken Amsterdam | Breda | meer...

zoek op vakgebied
chemie | elektrotechniek | meer...

 

overig

octrooionderzoek | veelgestelde vragen

 


 

Vragen over octrooirecht

Waarop kan je geen octrooi (patent) aanvragen?
In het algemeen zou je kunnen zeggen dat je octrooi kunt aanvragen op zaken die iets te maken hebben met techniek. Bovendien moet de vinding nieuw zijn en inventief.

Hoofdstuk 1 - Artikel 3 - Rijksoctrooiwet 1995

 • Niet vatbaar voor octrooi zijn:

  • a. uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden,

  • b. het menselijk lichaam in de verschillende stadia van zijn vorming en zijn ontwikkeling, alsmede de loutere ontdekking van een van de delen ervan, met inbegrip van een sequentie of partiële sequentie van een gen,

  • c. planten- of dierenrassen,

  • d. werkwijzen van wezenlijk biologische aard, geheel bestaand uit natuurlijke verschijnselen zoals kruisingen of selecties, voor de voortbrenging van planten of dieren alsmede de hierdoor verkregen voortbrengselen,

  • e. uitvindingen waardoor inbreuk wordt gemaakt op de artikelen 3, 8, onderdeel j, 15, vijfde lid, en 16, vijfde lid, van het Biodiversiteitsverdrag;

  • f. methoden van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling en diagnosemethoden die worden toegepast op het menselijke of dierlijke lichaam, met uitzondering van voortbrengselen, met name stoffen of samenstellingen, voor de toepassing van een van deze methoden.

 • 2. Onder uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden in ieder geval verstaan:

  • a. werkwijzen voor het klonen van mensen,

  • b. werkwijzen tot wijziging van de germinale genetische identiteit van de mens,

  • c. het gebruik van menselijke embryo's,

  • d. werkwijzen tot wijziging van de genetische identiteit van dieren die geëigend zijn deze te doen lijden zonder aanzienlijk medisch nut voor mens of dier op te leveren, alsmede de hierdoor verkregen voortbrengselen en

  • e. werkwijzen die het leven of de gezondheid van mensen, dieren of planten in gevaar brengen of die ernstige schade voor het milieu veroorzaken.

 • 3. Commerciële exploitatie van een uitvinding is niet strijdig met de openbare orde of goede zeden op grond van het loutere feit dat de exploitatie bij of krachtens wettelijk voorschrift is verboden.

 • 4. Bij algemene maatregel van rijksbestuur kan de lijst, bedoeld in het tweede lid, worden aangevuld met andere uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie in strijd wordt geacht met de openbare orde of de goede zeden.

 


search patent agency
Amsterdam | Breda | more...

search patent attorney
chemistry | electronics | more...

 

 

 


 

 

Wij maken gebruik van Google Analytics
Informatie over cookies
  We use Google Analytics
Information on cookies
| home | kantoor | vacatures | website | tarieven | links | disclaimer | contact |